Over ons

Estuarium Vastgoed

Estuarium Vastgoed heeft stevige Zeeuwse wortels. Hoewel ons werkgebied zich concentreert op Zeeland, zijn wij ook buiten de provinciegrenzen met enige regelmaat actief. Wij ontwikkelen woningen voor zowel permanente als recreatieve bewoning, soms in combinatie met commerciële ruimtes. Duurzaam vastgoed ontwikkelen waar behoefte aan is, dat is telkens weer de uitdaging. Door de beoogde eindgebruiker centraal te stellen, lukt het keer op keer succesvolle projecten te ontwikkelen.

Onze missie

Mogelijk maken wat soms onmogelijk lijkt. Uitdagingen aangaan, maar wel met een gezonde dosis Zeeuwse nuchterheid. Werken aan projecten voor u: een nieuwe wijk wordt uw buurt, een nieuw huis wordt uw thuis, een nieuw bedrijfspand wordt uw werkplek. En werken aan duurzame projecten: aan een toekomst met frisse lucht, helder water en een schone omgeving voor uw en onze (klein)kinderen.

Partijen verbinden, adviseren, inspireren en ontzorgen: dat is onze missie.

Estuarium

Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijdeverschil waarneembaar is. Nederland heeft sinds de Deltawerken nog twee natuurlijke estuaria: de Westerschelde en de Eems-Dollard.

Het hele traject van projectontwikkeling is te verbeelden als een vaartocht van de bron van een rivier naar de uitmonding in zee. Tijdens die tocht is het vaak een uitdaging te laveren tussen de verschillende belanghebbenden. We hebben oor en oog voor alle partijen en proberen in het ontwikkeltraject standpunten samen te brengen (zoet en zout te vermengen). Ontwikkelingstrajecten nemen vaak langere tijd in beslag, waardoor tussentijds omstandigheden kunnen wijzigen (getijdeverschil), we stellen ons flexibel op en sturen zo nodig bij om tot een optimaal eindresultaat te komen.

Een estuarium is één van de twee hoofdtypen die een riviermond kan vertonen. Het andere hoofdtype is een delta, niet toevalligerwijs de naam van onze zusteronderneming: Bouwbedrijf De Delta bv.

Voor meer informatie over Bouwbedrijf De Delta, kijkt u op de website of neemt u telefonisch contact op: 0118-679000.